# องค์กร / หน่วยงานร่วมจัด ที่อยู่เว็บไซต์
1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา URL