1. เงื่อนไขของผลงานที่นำเสนอ
          1.1 บทความที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดทำบทความตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น
          1.2 เป็นผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ
          1.3 เป็นผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต/นักศึกษา

2. ประเภทการนำเสนอ
          2.1 นำเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral presentation) ด้วย Power Point ใช้เวลานำเสนอออนไลน์ เรื่องละ ไม่เกิน 10 นาที และซักถาม 5 นาที (ผ่านโปรแกรม Google Meeting)
          2.2 นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ PDF และผู้นำเสนอใช้เวลานำเสนอออนไลน์ เรื่องละ ไม่เกิน 10 นาที และซักถาม 5 นาที (ผ่านโปรแกรม Google Meeting)
ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานนำเสนอทั้ง 2 ประเภท

3. สาขาการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 11 Sessions ดังนี้
          • ศิลปะการแสดง
          • ดนตรี
          • ทัศนศิลป์
          • งานช่าง, งานช่างฝีมือพื้นบ้าน
          • งานออกแบบ
          • นฤมิตรศิลป์
          • ภาษาและวรรณกรรม
          • แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล
          • ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
          • การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว
          • วัฒนธรรมในลักษณะอื่น ๆ
4. ขั้นตอนการส่งผลงาน
           ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และจัดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Menuscript) เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถดูการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ [Download]

5. ช่องทางการตีพิมพ์
           5.1  ตีพิมพ์บทคัดย่อ ใน Abstract Book ของงานประชุมวิชาการ และ
           5.2  ตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม ใน Proceedings (อับโหลดบนเว็บไซต์งานประชุมวิชาการ)