สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074260280
โทรสาร 074336946
E-mail culture@skru.ac.th
Website http://www.culture-conference.net หรือ http://hrmis.skru.ac.th/leave_service/Con20
Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ 086-3273156
อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 086-6987788
คุณมานพ อ่อนแก้ว 081-0994997
คุณเกสรา โกศิลญวงค์ 094-8047479