อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (หมายเลข 58)