การนำเสนอภาคบรรยาย

สื่อสำหรับการนำเสนอ
- ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint เวอร์ชัน 2007 - 2010 ใช้ประกอบการนำเสนอ
- หากผู้นำเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย
- PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์
- สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ

การนำเสนอ
- เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 10 นาที เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที รวม 15 นาที
- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร x สูง 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ตลอดทั้งเรื่อง ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย และสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย/สถานที่ทำงาน
2. บทคัดย่อ
3. บทนำ
4. วัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินการวิจัย
6. ผลการวิจัย
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
10. เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง)

เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ ควรกระชับ ชัดเจน ควรมีภาพประกอบ ใช้ตารางหรือรูปภาพ จัดรูปแบบเป็น 2 คอลัมน์

* คณะกรรมการจัดงานอำนวยความสะดวกในการพิมพ์โปสเตอร์ให้

* คณะกรรมการดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบการเก็บผลงาน